Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Tà Xùa Bản Bẹ

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Tà Xùa

TRÀ SHAN TUYẾT CỔ THỤ TÀ XÙA (BẢN BẸ SAO TAY)

160,000 1,600,000 
220,000 375,000 

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Tà Xùa Làng Sáng

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Tà Xùa Chung Trinh

Trà phổ nhĩ tà xùa