Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Tà Xùa Bản Bẹ

Hết hàng
1,500,000 
Hết hàng
750,000 
Hết hàng
375,000 
Hết hàng
300,000 
Hết hàng
150,000 

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Tà Xùa Làng Sáng

Hết hàng
1,200,000 
Hết hàng
600,000 
Hết hàng
240,000 
Hết hàng
120,000 

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Tà Xùa Chung Trinh

Hết hàng
950,000 
Hết hàng
475,000 
Hết hàng
190,000 
Hết hàng
95,000 

Trà phổ nhĩ tà xùa

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Tà Xùa

TRÀ PHỔ NHĨ TÀ XÙA (RỜI) – 500G

750,000 

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Tà Xùa

TRÀ PHỔ NHĨ TÀ XÙA (RỜI) – 200G

300,000 

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Tà Xùa

TRÀ PHỔ NHĨ TÀ XÙA (RỜI) – 100G

150,000